طراحی بروشور سه لت نقاشی انتزاعی نوربن(سرکار خانم صدیقه ابراهیمی)