طراحی کارتن چای 10 کیلویی چای عقرب

طراحی کارتن چای 10 کیلویی برای 6 محصول مختلف از چای هندی.

این جعبه های کارتنی که به صورت جعبه لمینیتی تولید شده است، در 6 رنگبندی مختلف ارائه شده که همه از یک طرح پایه پیروی می‌کنند.

About this project:

فهرست مطالب