طراحی گرافیکی و چاپ کتاب اعضای بیمارستان آتیه (ایران درمان)