جعبه دسته دار سمپل نوشیدنی های زمزم

جعبه دسته دار برای نگهداری و حمل بسته سمپل نوشیدنی های شرکت زمزم. این نوع جعبه می تواند به عنوان بسته های هدیه هم قابل استفاده باشد.

About this project:

فهرست مطالب