جعبه دستگاه پزشکی زیکافورت و گلجکت

چاپ جعبه دستگاه پزشکی تزریق داروی گلجکت (Glajact) و زیکاوفورت (Zicomfort) محصولی از شرکت داروی زیست دارو دانش.

این جعبه در دو طرح به چاپ رسیده است.

سایر نمونه کار های جعبه های پزشکی و دارویی ما را در این صفحه مشاهده فرمایید.

 

 

Glaject2 جعبه دستگاه پزشکی زیکافورت و گلجکت

Glaject Zicomfort1 جعبه دستگاه پزشکی زیکافورت و گلجکت

About this project:

فهرست مطالب