طراحی تیوب و جعبه پماد سوختگی گراسیل 1

طراحی تیوب و نیز طراحی جعبه پماد ضد سوختگی، زخم بستر، زخم های دیابتی، درمان زخم های عفونی و همچنین درمان جای زخم. پماد و کرم در تیوب با حجم های مختلفی بسته بندی میشود. طراحی روی تیوب یا به صورت چاپ مستقیم و یا به صورت چاپ روی لیبل انجام می گیرد.

در این پروژه دو طراحی پیشنهاد شده است که طرح دیگر این پروژه را در این صفحه می‌‌توانید مشاهده فرمایید.

About this project:

فهرست مطالب