طراحی جعبه کلوچه صفاهان 2

جعبه کلوچه 2

جعبه کلوچه 12 عددی شرکت صفاهان در چند طرح آماده شده است، رنگ زمینه بر اساس رنگ تصویر ارائه شده پیشنهاد شده است.

Cookies Packaging Design & Print

About this project:

فهرست مطالب