آرشیو: طراحی (Portfolio Related Tag)

folder-2-rafed

۰۲

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی فولدر دو لت شرکت رافد صنعت... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
package2

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی و چاپ گونی خوراک دام شرکت تهران سیکا... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
pasargad-folder-outside

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی فولدر سایز آ4 شرکت کشتیرانی پاسارگاد... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
box-hekmat2

۱۲

شهریور۱۳۹۶
طراحی جعبه مقوایی دارویی حکمت پژوهان - 2... ادامه مطلب
۱۲ شهریور ۱۳۹۶azarmig
box-hekmat1

۱۲

شهریور۱۳۹۶
طراحی جعبه مقوایی دارویی حکمت پژوهان - 1... ادامه مطلب
۱۲ شهریور ۱۳۹۶azarmig
hadi-box-2

۱۲

شهریور۱۳۹۶
طراحی جعبه لمینیتی آنتن هادی الکترونیک-طرح 2... ادامه مطلب
۱۲ شهریور ۱۳۹۶azarmig
hadi-box-1

۱۲

شهریور۱۳۹۶
طراحی جعبه لمینیتی آنتن هادی الکترونیک-طرح 1 ... ادامه مطلب
۱۲ شهریور ۱۳۹۶azarmig
valbin2

۰۴

شهریور۱۳۹۶
چاپ و طراحی جعبه عسل والبین 2 طرح... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig
catalog-sufa

۰۴

شهریور۱۳۹۶
چاپ و طراحی بروشور آ4 شرکت تهران سوفا به زبان انگلیسی... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig
balise1

۰۴

شهریور۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 12 صفحه ای شرکت ساختمانی بالیز ... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig