آرشیو: کاتالوگ (Portfolio Related Tag)

catalog-atieh

۱۶

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 16 صفحه ایی محصولات دیابتی بیمارستان آتیه... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
Shar-catalog

۱۶

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 28 صفحه ایی شرکت ساختمانی شار صنعت انرژی ... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
segaltech-catalog

۱۶

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 28 صفحه ایی تجهیزات سازه های سمنان... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
balise1

۰۴

شهریور۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 12 صفحه ای شرکت ساختمانی بالیز ... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig
catalog-ajand

۰۱

آذر۱۳۹۵
طراحی رزومه پروژه های شرکت ساختمانی آژند به زبان انگلیسی ... ادامه مطلب
۱ آذر ۱۳۹۵azarmig
mobin-1

۱۱

آبان۱۳۹۵
طراحی و چاپ کاتالوگ آ4 با تعداد 8صفحه ای شرکت مبین آرا... ادامه مطلب
۱۱ آبان ۱۳۹۵azarmig
mobin-2

۰۲

آبان۱۳۹۵
طراحی و چاپ کاتالوگ خدمات هوایی شرکت مبین آرا... ادامه مطلب
۲ آبان ۱۳۹۵azarmig
catalog-arad2

۰۵

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ کاتالوگ آ4 شرکت مهندسین مشاورآراد طرح آرین ... ادامه مطلب
۵ مهر ۱۳۹۵azarmig
catalog-arad

۰۵

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ کاتالوگ آ4 شرکت خدمات پیمانکاری ساختمانی آراد... ادامه مطلب
۵ مهر ۱۳۹۵azarmig
jeld4

۰۷

شهریور۱۳۹۵
طراحی جلدهای پیشنهادی کاتالوگ شرکت تک ستاره گلپایگان... ادامه مطلب
۷ شهریور ۱۳۹۵azarmig