آرشیو: آگهی مجله (Portfolio Related Tag)

newspaper-ad3

۱۸

مهر۱۳۹۵
طراحی آگهی مجله بیمارستان آتیه غرب ... ادامه مطلب
۱۸ مهر ۱۳۹۵azarmig
newspaper-ad2

۱۸

مهر۱۳۹۵
طراحی آگهی مجله بیمارستان آتیه غرب ... ادامه مطلب
۱۸ مهر ۱۳۹۵azarmig
atieh2

۱۸

خرداد۱۳۹۵
طراحی تبلیغ مجله شرکت پزشکی بیمارستان آتیه غرب... ادامه مطلب
۱۸ خرداد ۱۳۹۵azarmig
10_brochure-mockup

۱۷

خرداد۱۳۹۵
طراحی آگهی مجله مربوط به تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی شرکت کابل آریا... ادامه مطلب
۱۷ خرداد ۱۳۹۵azarmig
betadent-magazine-ad2

۲۳

مرداد۱۳۹۲
طراحی گرافیکی آگهی مجله تعداد صفحات: 1 صفحه... ادامه مطلب
۲۳ مرداد ۱۳۹۲azarmig
parsian-insurance-2013-01-15-b

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۲
طراحی گرافیکی آگهی مجله بیمه پارسیان 3تعداد صفحات: 1 صفحه... ادامه مطلب
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲azarmig
parsian-insurance-2013-01-15-c

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۲
طراحی گرافیکی آگهی مجله بیمه پارسیان 3تعداد صفحات: 1 صفحه... ادامه مطلب
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲azarmig
parsian-insurance-2013-01-15-a

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۲
طراحی گرافیکی آگهی مجله بیمه پارسیان 3تعداد صفحات: 1 صفحه... ادامه مطلب
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲azarmig
betadent-design

۰۲

اردیبهشت۱۳۹۲
طراحی گرافیکی تبلیغ مجله شرکت بتادنت تعداد صفحات: 1 صفحه... ادامه مطلب
۲ اردیبهشت ۱۳۹۲azarmig
almaco-flyer1

۰۴

آبان۱۳۹۱
طراحی گرافیکی تبلیغ مجله شرکت آلماکو طرح شماره 1 به زبان فارسی تعداد صفحات: 1 صفحه... ادامه مطلب
۴ آبان ۱۳۹۱azarmig